Honorary Member List


  1. Prof. Ashok Jhunjhunwala

  2. Shri R. Ramaraj

  3. Shri Amitabh Singhal

  4. Shri Rajesh Chharia

  5. Shri S.N. Zindal

  6. Shri Deepak Maheshwari

  7. Shri Ajay Prakash Sawhney

  8. Ms. Anuradha Mitra

  9. Shri Gopalkrishnan S.

Member List

Our ISP Member